همیاری های غیر نقدی

همیاری های غیر نقدی شامل این موارد می شود ...